algemene voorwaarden

Het complex “Jeugdland” gelegen aan de Valentijnkade 131, 1095 KH te Amsterdam is een natuurspeeltuin met een moestuin en watersportcentrum. Op Jeugdland kan worden gespeeld, er kunnen hutten gebouwd, er is een workshopprogramma voor kinderen op gebied van maken & techniek, natuur & voeding en outdoor & watersport en er vinden andere creatieve activiteiten plaats. De Stichting Jeugdland Amsterdam is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, toezicht en exploitatie van het terrein en de gebouwen. Het programma is een samenwerking tussen de stichting en de programmapartners Nowhere, Hemelse Tuinen en Outdoor & Watersport Amsterdam. Stichting Jeugdland Amsterdam is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76493849.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting Jeugdland Amsterdam (hieronder aangeduid als ‘Jeugdland Amsterdam’) en op elke andere situatie waarin deze stichting als exploitant van Jeugdland betrokken is, ongeacht de hoedanigheid van de wederpartij en hoe deze is aangeduid.

artikel 1 – reservering, betaling, annulering

1.1 Reserveringen van ruimtes, materialen of programma onderdelen zijn pas definitief nadat Jeugdland Amsterdam dit per e-mail bevestigt. Na ontvangst van een aanvraag, stuurt Jeugdland Amsterdam een optie. Na bevestiging van deze optie door de aanvrager, is de reservering definitief.
1.2 Betaling geschiedt bij reservering en in elk geval vóór aanvang van de (totale) gereserveerde periode, behoudens nadere afspraken met Jeugdland Amsterdam.
1.3 Facturen van Jeugdland Amsterdam dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan, of zoveel eerder als door Jeugdland Amsterdam aangegeven. Bij verzuim brengen we kosten in rekening.
1.4 Reserveringen voor kinderfeestjes en familiefeesten kunnen tot 7 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annuleren of wijzigen van de reservering binnen 7 dagen voor aanvang zijn de kosten volledig voor u.
1.5 Bij verhuur en andere offertes op maat gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Gehele of gedeeltelijke annulering dient per mail te geschieden. Annulering geldt na reactie van Jeugdland Amsterdam. In geval van annulering is de opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd aan Jeugdland Amsterdam: Annulering vanaf boekingsdatum t/m 31 dagen voor aanvangsdatum: 25% van het totale factuurbedrag. Annulering vanaf 30 dagen t/m 15 dagen voor aanvangsdatum: 50% van het totale factuurbedrag. Annulering vanaf 14 dagen t/m 7 dagen voor aanvangsdatum: 75% van het totale factuurbedrag. Annulering binnen een week voor aanvangsdatum: 100% van het totale factuurbedrag.

artikel 2 – gebruik

2.1 Door Jeugdland Amsterdam verhuurde ruimten zijn in beginsel bestemd om te worden gebruikt voor spel/maak activiteiten en door Jeugdland Amsterdam georganiseerde activiteiten en vergaderingen. Bij verhuur voor andere activiteiten mag het gehuurde uitsluitend worden gebruikt conform de doeleinden die bij reservering zijn aangegeven en door Jeugdland Amsterdam per e-mail zijn bevestigd.
2.2 Het Jeugdland complex is vrijwel altijd open voor meerdere groepen en individuele bezoekers tegelijkertijd. Los van het exclusieve gebruik van een gehuurde ruimte, mag de toegang tot en het gebruik van Jeugdland door andere bezoekers niet worden gehinderd.
2.3 Onderverhuur of ingebruikgave van het gehuurde aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeugdland Amsterdam. In geval van onderverhuur of ingebruikgave met toestemming dient de huurder altijd de onderhavige Algemene Voorwaarden en overige afspraken met Jeugdland Amsterdam aan de betrokken derde bindend op te leggen.
2.4 Jeugdland Amsterdam is bevoegd om de huurder een andere ruimte toe te wijzen dan vermeld in de reserveringsbevestiging, mits dit niet afdoet aan de bruikbaarheid voor de huurder.
2.5 Auto’s, fietsen en andere voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daarvoor aangewezen vakken. De parkeerruimte van Jeugdland Amsterdam op het terrein zelf is alleen beschikbaar voor huurders of deelnemers aan activiteiten indien dat door Jeugdland Amsterdam is bevestigd.
2.6 Commerciële activiteiten door of vanwege de huurder zijn niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeugdland Amsterdam.
2.7 Het meenemen en nuttigen van eigen etenswaren en drinken is toegestaan aan individuele bezoekers, kinderfeestjes en familiefeesten. Aan overige huurders en gebruikers is dit -tenzij schriftelijk goedgekeurd door Jeugdland Amsterdam- niet toegestaan.
2.8 Toegang tot de ruimte achter de bar, de keuken en bijbehorende faciliteiten en apparatuur is –tenzij er schriftelijk iets anders is afgesproken- voorbehouden aan het personeel van Jeugdland Amsterdam.
2.9 De huurder van (een onderdeel van) Jeugdland Amsterdam is waar relevant aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en/of Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en/of Videma en/of een andere derde geëxploiteerde muziek- en auteursrechten. De huurder vrijwaart Jeugdland Amsterdam geheel van enige aanspraak van de in dit artikel genoemde organisaties of individuele artiesten met betrekking tot verschuldigde vergoedingen voor de door de wederpartij binnen Jeugdland gebruikte muziek of andere werken waarop intellectuele eigendom van derden rust.

artikel 3 – oplevering, uitloop

3.1 Aan het einde van de gereserveerde (deel)periode dient de huurder het gehuurde schoon en vrij van gebreken aan Jeugdland Amsterdam op te leveren. De frequentie waarmee Jeugdland Amsterdam ruimten verhuurt, laat doorgaans niet toe dat een beschrijving in de zin van artikel 7:224 lid 2 BW wordt opgemaakt. Om die reden wordt het gehuurde in afwijking van artikel 7:224 lid 2 BW geacht bij aanvang schoon en zonder schade of andere gebreken ter beschikking van de huurder te zijn gesteld. Indien de huurder bij aanvang van het gebruik een omstandigheid signaleert die als gebrek kan worden aangemerkt, dient de huurder dit onverwijld aan Jeugdland Amsterdam mee te delen.
3.2 Het is de huurder met name niet toegestaan om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, gaten te boren, verankeringen of plakmiddelen te gebruiken die sporen nalaten. Ook ander gebruik dat extra herstel- of schoonmaakkosten met zich brengt is niet toegestaan.
3.3 Indien het gehuurde niet tijdig en conform deze Algemene Voorwaarden en overige afspraken aan Jeugdland Amsterdam wordt opgeleverd, is de huurder aan Jeugdland Amsterdam gedurende de vertraging een vergoeding verschuldigd die pro rato gelijk is aan het huurbedrag. Daarnaast blijft Jeugdland Amsterdam bevoegd om vergoeding van schoonmaak- en herstelkosten of andere schade te vorderen.

artikel 4 – eigen risico

4.1 Het Jeugdland complex en de daarop aanwezige objecten vallen onder het beheer en toezicht van Stichting Jeugdland Amsterdam die tevens belast is met de exploitatie van het terrein en de gebouwen. Jeugdland is een plek waar kinderen vrij kunnen spelen en gebruik kunnen maken van (diep) water, zand bouwmaterialen, gereedschappen en vuur. Veel speelobjecten bewegen en/of ontberen valbrekende maatregelen. Het Jeugdland complex kent aanzienlijk meer gevaren dan de gemiddelde speeltuin of activiteitencentrum, omdat deze inherent zijn aan de activiteiten op Jeugdland en omdat het nemen van risico’s bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Tegelijkertijd is Jeugdland voor veel mensen toegankelijk en is het aantal medewerkers van de betrokken organisaties beperkt, zodat geen uitgebreid of doorlopend toezicht kan worden uitgeoefend. Dit geldt ook in het kader van activiteiten die door of namens Jeugdland Amsterdam worden georganiseerd. Gelet hierop is alle bezoek aan Jeugdland en deelname aan activiteiten van Jeugdland Amsterdam op eigen risico en is Jeugdland Amsterdam niet aansprakelijk voor letsel of enige andere vorm van schade. Een en ander geldt met uitzondering van opzet of grove nalatigheid.
4.2 Behoudens grove nalatigheid is Jeugdland Amsterdam niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde en/of het bijkomende arrangement dan wel het niet doorgaan van een evenement, zoals het mislopen van omzet of andere economische schade van de huurder. De huurder vrijwaart Jeugdland Amsterdam in dit verband voor aanspraken van derden.
4.3 Jeugdland Amsterdam is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van geld of bezittingen. Aanwezigheid van geld of waardevolle spullen is op eigen risico.

artikel 5 – overmacht

5.1 Jeugdland Amsterdam houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten in overmachtsituaties. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de activiteit wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door Jeugdland Amsterdam niet vermeden kan worden en zij niet, op grond van de wet de overeenkomst of maatschappelijke opvatting, voor haar rekening moet komen. In dat geval is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de activiteit voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat Jeugdland Amsterdam in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is. Indien en voor zover Jeugdland Amsterdam haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de huurder de daarmee overeenkomstige prijs niet verschuldigd. De reeds betaalde bedragen zullen door Jeugdland Amsterdam aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

artikel 6 – gedragsregels

6.1 Een schoon Jeugdland draagt bij aan maximaal speelplezier. Gooi afval daarom niet op de grond maar in de vuilnisbakken. Sanitaire behoeften worden gedaan op de toiletten en niet op het terrein of in het water.
6.2 Gebruik van muziekinstallaties of versterkte instrumenten mag alleen met toestemming van de medewerkers van Jeugdland Amsterdam.
6.3 Aanwezigheid van honden is toegestaan, mits deze te allen tijde zijn aangelijnd.
6.4 Consumptie en aanwezigheid van drugs zijn op Jeugdland niet toegestaan. Aanwezigheid en consumptie van alcohol zijn evenmin toegestaan, behoudens in de gevallen waarin dit door Jeugdland Amsterdam vooraf en schriftelijk is toegestaan. Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken.
6.5 Het op Jeugdland aanwezige water – ook uit de pompen op het terrein – is speelwater en niet geschikt voor consumptie.
6.6 Kinderen onder de 8 jaar en kinderen zonder een zwemdiploma dienen altijd onder direct toezicht te staan van een volwassene. Kinderen van 8 tot en met 14 jaar dienen bij bezoek aan Jeugdland altijd doorlopend onder begeleiding te staan van een volwassene.
6.7 Overlast, hinderlijk gedrag, vernieling, pesterij en discriminatie in welke vorm dan ook zijn verboden. In het geval van grensoverschrijdend gedrag informeren wij altijd de wijkagent en/of andere relevante instanties. Jeugdland is er voor iedereen en moet voor iedereen leuk zijn.
6.8 Op de plekken waar wordt gewerkt met materialen, gereedschappen of vuur, dienen bezoekers lange broeken en dichte schoenen te dragen. Deze regel is er om letsel te voorkomen.
6.9 Vuur mag alleen worden gemaakt op de daartoe aangewezen plekken en onder toezicht van een medewerker van Jeugdland Amsterdam.
6.10 Het is bezoekers verboden om gevaarlijke stoffen op Jeugdland aanwezig te hebben.
6.11 Calamiteiten dienen direct te worden gemeld aan een medewerker van Jeugdland Amsterdam. Indien een bezoeker een ambulance of andere hulpdienst belt, dient ook dit direct aan de medewerkers van Jeugdland Amsterdam te worden gemeld om onnodige kosten en miscommunicatie te voorkomen.
6.12 Bezoekers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van nooduitgangen, vluchtplannen en overige aanwijzingen in verband met calamiteiten.
6.13 Aanwijzingen van medewerkers van Jeugdland Amsterdam in verband met de veiligheid of de naleving van regels en afspraken dienen altijd te worden opgevolgd. Ongeacht het exclusieve gebruik van gehuurde ruimte, hebben medewerkers van Jeugdland altijd toegang tot alle onderdelen van Jeugdland om op de veiligheid en naleving van regels en afspraken toe te zien.
In geval van ontruiming, dient een ieder het Jeugdland complex zo snel mogelijk en op veilige wijze te verlaten en plaats te maken voor hulpdiensten.

artikel 7 – ontzegging toegang Jeugdland, strafbare feiten

Indien een bezoeker zich – ondanks daartoe te zijn gemaand – niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, de huurovereenkomst of eventuele overige afspraken, is Jeugdland Amsterdam bevoegd om personen van het Jeugdland complex te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen. Van strafbare feiten wordt in beginsel altijd aangifte gedaan bij de politie.

artikel 8 – geschillen

Op de rechtsverhouding tussen Jeugdland Amsterdam en bezoekers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.